Privacyverklaring

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen we gegevens van je. Wij doen er van alles aan om jouw gegevens ook echt privé te houden.

Welke gegevens dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder. Ook vertellen we hoe lang we jouw gegevens bewaren, wat jouw rechten zijn en wie toegang heeft tot je gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Anitamatheij.nl, gevestigd aan de Schoutstraat 56, 5345 MT Oss is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Behandelingen
Adres: Schoutstraat 56, 5345 MT Oss
Telefoon: (0412) 489302 (tussen 9.00 en 10.00 uur)
E-mail: anita.matheij@planet.nl

Opleidingen
Adres: Schoutstraat 56, 5345 MT Oss
Telefoon: (0412) 489302 (tussen 9.00 en 10.00 uur)
E-mail: anita.matheij@planet.nl

Anita Matheij is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Je kunt haar bereiken door te:

Mailen: anita.matheij@planet.nl
Bellen: (0412) 489302

Persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je gebruikmaakt van onze behandelingen, cursussen, producten en/of website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Niet alle onderstaande gegevens worden verwerkt. Dit is  afhankelijk van welke diensten en functies je op onze website gebruikt.

Dit zijn persoonsgegevens die we van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een reactie op een artikel of blog of een bericht in het contactformulier
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt tijdens het intakegesprek en/of tijdens de consulten.

Behalve de AVG is ook de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en de beroepscode van beroepsvereniging BATC van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de manier waarop we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De termijn voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Deze termijn kan langer zijn als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Als therapeut in de complementaire gezondheidszorg geldt voor Anita Matheij een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.

4. Minderjarigen
De patiëntenrechten van minderjarigen zijn vastgelegd in de WGBO. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via anita.matheij@planet.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Anita Matheij verwerkt persoonsgegevens om:

 • Jou te bellen of mailen als dat nodig is om de dienstverlening goed uit te voeren.
  Denk bijvoorbeeld aan het maken en plannen van afspraken voor consulten,
  of contact opnemen n.a.v. jouw verzoek daartoe via de website of via e-mail.
 • Snel aan jouw wens tegemoet te komen wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de online leeromgeving.
 • Een bestelling te leveren die je in de webwinkel hebt gedaan.
 • Jou de gelegenheid te bieden om de betaling goed af te handelen.
 • Mooie blogs of belangrijke nieuwsfeiten met je te delen.
 • De website te verbeteren en nog beter af te stemmen op jouw wensen en behoeften.
 • Het nakomen van de betalingsovereenkomst te regelen, dan wel de vordering uit handen te geven.
 • Gegevens te verwerken als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?

Anitamatheij.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anitamatheij.nl) tussen zit.

Wat als je besluit jouw persoonsgegevens niet met ons te delen

Wanneer je ervoor kiest bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Gegevens die we online kunnen publiceren

Alleen na een verzoek aan jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen voor het plaatsen van een testimonial kunnen de volgende persoonsgegevens (of een deel ervan) op de website gepubliceerd worden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Profielfoto

Je kunt er ook voor kiezen deze gegevens te anonimiseren of deze alsnog achteraf anoniem te maken. Als je dit alsnog wilt, stuur ons dan een verzoek hiertoe via anita.matheij@planet.nl.

Online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Blogs en nieuwsbrieven

Via MailChimp sturen we je blogs en nieuws (alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op elk moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Anita Matheij verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt denken aan partijen als: administratiekantoor, leverancier van online boekhoudsoftware, betaalprovider, e-mail software-leverancier, IT-dienstverlener en webhosting.

Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken, tenzij ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. In alle andere gevallen blijft Anita Matheij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we je gegevens.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Facturen en de daarop vermelde persoonsgegevens bewaren we 7 jaar. Dit eist de Belastingdienst van ons.
 • Medische gegevens van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, bewaren we 15 jaar. Dat zijn we wettelijk verplicht. Soms worden gegevens langer bewaard als als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld bij een chronische ziekte).
 • Inloggegevens voor online producten die je bij ons gekocht heeft, bewaren we zo lang als nodig voor jou is om in te kunnen loggen. Je kunt op elk moment aangeven dat je wilt dat jouw gegevens verwijderd worden.
 • Gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Hoe we je gegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan.

Anitamatheij.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL-certificaat). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van anti-virussoftware en firewall
 • Versleuteling (encryptie) van de gegevens op de harde schijf van onze computers.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via anita.matheij@planet.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Je blijft zelf de baas over jouw gegevens. Wil je:

 • Je persoonsgegevens inzien of een kopie ontvangen?
 • Je gegevens wijzigen of verwijderen?
 • Het gebruik ervan beperken of je e-mail voorkeuren wijzigen?
 • Je gegevens overdragen naar jezelf, een ander of een andere organisatie?

Geen probleem. Stuur een mail met je verzoek naar anita.matheij@planet.nl.

We willen wel zeker weten dat zo’n verzoek echt van jou komt. Daarom vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, op je verzoek.
Uitschrijven voor onze blogs, tips en nieuws is trouwens ook zo gedaan. Dat doe je via de link ‘Uitschrijven’ onderaan de mails zelf.

Wil je geen cookies meer? Ook dat regel je eenvoudig zelf. Lees bij ‘Cookies’ hoe je dat doet.

Heb je een klacht over de verwerking van je gegevens?

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten.

Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Of heb je nog vragen over onze privacyverklaring?

Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op.
Je kunt daarvoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar anita.matheij@planet.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren we altijd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.