Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anita Matheij/ Methode Matheij (hierna te noemen scholingsaanbieder) en deelnemers aan de opleiding Methode Matheij, danwel een of meer modules en/of workshopdagen van de Methode Matheij (hierna te noemen scholingsdeelnemer).

Informatie
De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing. Dit gebeurt middels actuele informatie op de website en via email en/of telefonisch contact met de scholingsaanbieder.

Inschrijving
Inschrijving voor scholingsdeelname geschiedt via een aanmeldingsformulier, welke door de scholingsdeelnemer, onder vermelding van naam, adresgegevens, telefoon/email, plaats en datum, ondertekend wordt toegezonden aan scholingsaanbieder. Wijzigingen in adresgegevens, telefoon/email dienen tijdig aan de organisatie doorgegeven te worden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt de scholingsdeelnemer ingeschreven.

Deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Betaling
Na inschrijving ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen een factuur voor betaling van het cursusgeld. Het cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Indien op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat, geldt deze termijn. De inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld is overgemaakt.
In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. Hiertoe dient voorafgaand aan de inschrijving schriftelijk of via email een verzoek te worden ingediend bij de scholingsaanbieder.
Als de werkgever de opleiding betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Annulering

Annulering dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de scholingsaanbieder de annuleringsdatum is.
Tot 30 dagen voor aanvang van de scholing kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de scholing is 50 % van het cursusgeld verschuldigd. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de scholing is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering bestaat de mogelijkheid iemand anders af te vaardigen die de plaats van de scholingsdeelnemer zal innemen. De betalingsafspraken blijven onverminderd van kracht.
De scholingsaanbieder behoudt zich het recht voor een opleiding of cursus te annuleren wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen. De scholingsdeelnemer heeft bij annulering door de scholingsaanbieder recht op teruggave van reeds betaalde deelnamekosten.

Wanneer er sprake is van overmacht (bijv. natuurramp, gezondheidsrisico’s, advies van de overheid, pandemie) vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats en schuift de deelname door naar de volgende beschikbare cursusdatum.

Overmacht of ziekte
Indien de scholingsdeelnemer, wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht (b.v. ziekte), aan één of meerdere scholingsbijeenkomsten niet kan deelnemen dan dient hij/zij dit onverwijld aan de scholingsaanbieder door te geven. In overleg wordt bekeken wanneer, of op welke wijze, de gemiste scholingsbijeenkomst(en) kan/kunnen worden ingehaald.

Aansprakelijkheid
Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door scholingsdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan. Scholingsdeelnemer verplicht zich de scholingsaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven. Indien dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Respectvolle omgang

Van scholingsaanbieders, opleiders, docenten en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken door de scholingsaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Copyright

Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal, aanvullende documentatie, huiswerkopdrachten, toetsen en alle overige door scholingsaanbieder in het kader van de scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de scholings-aanbieder. Het is de scholingsdeelnemer niet toegestaan om deze materialen e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van scholingsaanbieder. Onverminderd het hier bepaalde is het de scholingsdeelnemer, in de uitoefening van haar/zijn beroep/functie en in overeenstemming met het doel van de opleiding, toegestaan verstrekte materialen e.d. te gebruiken.

Video en geluidsopnamen
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een scholing is alleen toegestaan als alle partijen daarmee instemmen.